Samen-werken aan uw gezondheid!

Privacy & klachtenregeling

Privacyverklaring

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, registreert uw fysiotherapeut medische en persoonsgegevens. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Op de registratie is de ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) van toepassing. Deze Europese wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in het elektronisch patiëntendossier (EPD) zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemende fysiotherapeuten, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Afhankelijk van of het nodig is toegang te hebben tot gegevens voor de uitvoering van de functie, is vastgelegd wie tot welke gegevens toegang heeft. Iedereen die toegang heeft tot persoons- en/of medische gegevens, heeft geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht is opgenomen in de ondertekende arbeidsovereenkomsten.

De AVG-privacyrechten

 • U heeft het recht op dataportabiliteit, Dit is het recht om uw persoonsgegevens en behandelgegevens te ontvangen en over te dragen. Praktisch houd dit in dat wanneer u op een bepaald moment uw dossier mee wilt krijgen, u dit kunt aanvragen bij uw fysiotherapeut. Fysiotherapie Den Ommelanden zal er dan voor zorgen dat uw dossier binnen een maand op uw USB stick staat.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd, in te zien, te laten wijzigen en/of te laten verwijderen.
 • U heeft, in bepaalde situaties, het recht om minder gegevens van u te laten verwerken. Dit is vastgelegd in de Criteria recht op beperking van de verwerking.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking van uw persoons- en behandelgegevens.
 • U heeft het recht op een menselijke blik bij besluiten.

Fysiotherapie Den Ommelanden werkt samen met betrouwbare derde partijen voor de opslag en verwerking van de patiëntgegevens. Met deze partijen zijn Verwerkersovereenkomsten afgesloten conform de eis van de AVG. In deze overeenkomsten is tevens vastgelegd dat er geen data van betrokkenen van Fysiotherapie Den Ommelanden buiten Europa zal worden opgeslagen.

Voor meer informatie over de AVG verwijzen wij u naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanvullende informatie

 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Toestemmingsvragen

Als u bij ons in behandeling komt, zullen u diverse vragen worden gesteld. Hierbij hebben wij uw privacy hoog in het vaandel. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij zeer zorgvuldig met uw gegevens zullen.

In het kader van uw behandeling en de evaluatie daarvan zal uw fysiotherapeut u de volgende vragen voorleggen:

 1. Gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden uitgewisseld met uw huisarts/verwijzer?
 2. Mogen wij u na afloop van de behandeling per email een tevredenheidsenquête toesturen? Dit helpt ons om inzicht te krijgen hoe wij de zorg kunnen verbeteren.

Voor de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en zorgplannen wordt er met geanonimiseerde behandelgegevens onderzoek uitgevoerd. Deze gegevens zijn nooit tot een persoon herleidbaar. Uw gegevens kunnen hiervoor alleen gebruikt worden wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Uw fysiotherapeut zal u voor de volgende zaken om toestemming vragen:

 1. Wilt u uw behandelgegevens (zoals: soort klacht, vragenlijsten, metingen, behandelaantal) ter beschikking stellen voor onderzoek? De gegevens zullen worden opgeslagen in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en beheerd worden door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Op basis van bestudering van deze gegevens kunnen nieuwe inzichten/behandelmethoden worden ontwikkeld of bestaande worden verbeterd. Uiteraard zullen de gegevens niet tot u als persoon herleidbaar zijn.
 2. Wanneer u komt voor nek-schouder klachten, lage rugklachten of COPD, mogen wij dan een aantal van uw behandelgegevens (zoals: soort klacht, vragenlijsten, metingen, behandelaantal) ter beschikking stellen voor onderzoek door FysioTopics (zorgplanontwikkeling)? De gegevens zullen worden beheerd door FysioTopics. Op basis van bestudering van deze gegevens kunnen nieuwe inzichten/behandelmethoden worden ontwikkeld of bestaande worden verbeterd. Uiteraard zullen de gegevens niet tot u als persoon herleidbaar zijn.

Gegevens worden enkel gebruikt wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wanneer u uw toestemming wilt intrekken, is dit mogelijk en kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut. Gegevens die na de terugtrekking van uw toestemming worden opgebouwd, zullen dan niet gebruikt worden voor onderzoek.

Klachtenbeleid

Een klacht over uw fysiotherapeut

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

In gesprek met uw fysiotherapeut

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt. U kunt ook altijd contact opnemen met iemand van het management van Fysiotherapiepraktijk Den Ommelanden.

Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisatie Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij twee instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de folder "Een klacht over uw fysiotherapeut".

Bejegening

De therapeuten binnen Fysiotherapie Den Ommelanden conformeren zich aan de beroepsethiek en gedragsregels voor de fysiotherapeut van het KNGF. Ook is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing.

 • U heeft recht op begrijpelijke informatie over uw klacht of aandoening. Stel gerust vragen wanneer u iets niet begrijpt.
 • Wanneer u geen informatie over uw klacht of aandoening wenst te ontvangen, is dit ook mogelijk. Wanneer dit bij u het geval is, geef dit dan aan bij uw fysiotherapeut.
 • Een behandelaar hoeft niet altijd alles te vertellen. Wanneer deze denkt dat bepaalde informatie schadelijk is (enkel bij dringende redenen en in overleg met een collega zorgverlener), zal hij informatie achterhouden.
 • De werkwijze voor de behandeling wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient u dit onmiddellijk aan te geven.
 • Een medische behandeling is alleen mogelijk met toestemming van de patiënt, wat inhoud dat u een behandeling mag weigeren. Alleen in een onhoudbare situatie is een gedwongen behandeling soms toegestaan.
 • Een behandeling begint past als de patiënt heeft ingestemd met het behandelplan.
 • Toestemming voor de behandeling mag tijdens het behandeltraject ingetrokken worden door de patiënt. Er kan dan gezocht worden naar een andere behandelmethode of de behandeling kan worden beëindigd.
 • Iedereen die 12 jaar of ouder is, kan op aanvraag zijn eigen medisch dossier inzien. Dit kan mondeling of schriftelijk worden aangevraagd bij uw zorgverlener.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient u dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als u er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en u aanwezig bent. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal u vooraf toestemming gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover u respectvol te gedragen en ongewenste informaliteit achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met u een andere therapeut ingezet worden of zal de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.
Download Privacyverklaring als PDF.